آزمایشات

Occult Blood

کد آزمایش
728
نام روش اندازه گیری
BANZIDIN
نام های مشابه
OB-خون مخفي در مدفوع
نوع نمونه
 Stool
حجم نمونه
2gr
نگهداری نمونه
R.T
حمل و نقل نمونه
R.T
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3h